งานวิชาการ  
      งานบุคคล  
      งานงบประมาณ  
      งานบริหารทั่วไป  
      เนตรนารี - ยุวกาชาด  
      โสตทัศน์  
      แนะแนว  
      วงโยธวาทิต  
      ห้องสมุด  
      ชุมนุม  
      งานธนาคารโรงเรียน  
 
 
 
 
 

   ประกาศ : การประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงเรียน   
   [ รายละเอียด ]   ตารางเรียนปีการศึกษา 1-2562   
   [ รายละเอียด ]


   ประกาศ : ผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานเหมาบริการ
   [ ตำแหน่งพนักงานขับรถ ]
   [ ตำแหน่งแม่บ้าน ]   [ พนักงานคุมเครื่องล้างจาน ]


   ประกาศ : รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อเป็นพนักงานเหมาบริการ
   [ พนักงานขับรถ ]   [ พนักงานคุมเครื่องล้างจาน ]


   ประกาศ : รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานเหมาบริการ 3 ตำแหน่ง (หลายอัตรา)
   [ ตำแหน่งพนักงานขับรถ ]
   [ ตำแหน่งพนักงานคุมเครื่องล้างจาน ]   [ ตำแหน่งแม่บ้าน ]
   [ ประกาศพนักงานขับรถ ]

   ประกาศ : เลื่อนการเรียนปรับพื้นฐาน เป็นวันที่ 10-14 พ.ค. 2562
   ตั้งแต่เวลา 7.40 - 15.00 น.  และนักเรียนเปิดเทอมในวันที่ 16 พ.ค. 2562

   [ ตารางเรียนปรับพื้นฐาน ม.1 ]    [ ตารางเรียนปรับพื้นฐาน ม.4 ]


   ประกาศ : ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  ปีการศึกษา 2562
   [ รายชื่อผู้ได้รับคับเลือก ]
    [ ผลคะะแนนรายบุคคล ]


   ประกาศ : ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  ปีการศึกษา 2562
   [ รายละเอียด ]   ประกาศ : รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2562
   [ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ]    [ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ]


   ประกาศ : ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ  ปีการศึกษา 2562
   [ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ]    
[ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ]


   ประกาศ : การจัดซื้อกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุนักเรียน ปีการศึกษา 2562
   
[ รายละเอียด ]


   ประกาศ : นักเรียน (สำรอง) ห้องเรียนพิเศษ Mini English Program (MEP)
   ชั้น ม.1 ลำดับที่ 1-4 และ นักเรียน (สำรอง) ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
   (GIFTED) ชั้น ม.1 ลำดับที่ 1-8 ให้มาติดต่อมอบตัวในวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562
   เวลา 09.30 น.-12.00 น. ณ ห้องกลุ่มบริหารวิชาการ ชั้น 2 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง   ประกาศ : คะแนนสอบและรายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   ห้องเรียนพิเศษ  ปีการศึกษา 2562
   
[ คะแนนสอบ ]     [ รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก ]


   ประกาศ : คะแนนสอบของนักเรียนที่เข้าศึกษาต่อ
   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ  ปีการศึกษา 2562
   [ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ม.1 ]    
[ Mini English Program ม.1 ]


   ประกาศ : รายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ และรายชื่อสำรอง
   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ  ปีการศึกษา 2562
   [ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ม.1 ]    
[ Mini English Program ม.1 ]


   ประกาศ : คะแนนสอบของนักเรียนที่เข้าศึกษาต่อ
   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ  ปีการศึกษา 2562
   [ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ม.1 ]    
[ Mini English Program ม.1 ]


   ประกาศ : รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อโรงเรียนสตรีวัดระฆัง
   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4  ปีการศึกษา 2562  ( ห้องเรียนปกติ )
   [ ข้อมูลการรับสมัคร ม.1 ]    [ ข้อมูลการรับสมัคร ม.4 ]   ประกาศ : มาตรการเฝ้าระวังเหตุในช่วงการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ
   [ รายละเอียด ]   ประกาศ : รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าสอบห้องเรียนพิเศษปีการศึกษา 2562
   [ Gifted Class M1 ]     [ MEP Class M1 ]     [ MEP Class M4 ]     [ Examination Schedule ]   ประกาศ : การรับใบสมัครเข้าศึกษาต่อโรงเรียนสตรีวัดระฆัง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4
   ปีการศึกษา 2562  สามารถรับใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป   ประกาศ : การรับสมัครนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4   ห้องเรียนพิเศษปีการศึกษา 2562
   [ ข้อมูลการรับสมัครห้องเรียนพิเศษ ม.1 ]     [ ข้อมูลการรับสมัครห้องเรียนพิเศษ ม.4 ]


   ประกาศ : ผลการทดสอบความรู้ SR-Pretest 2562
   ติดต่อขอดูคะแนนรายบุคคลได้ที่กลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนสตรีวัดระฆัง ชั้น 2
   หรือโทร 02-412-9103 ต่อ 115  ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562   เวลา 8.30 น. - 16.30 น.เป็นต้นไป

   [ รายละเอียด ]      [ ตารางข้อมูลคะแนนทั้งหมด เรียงตามรหัสผู้สอบ ]


    ตารางการรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2562
[ รายละเอียด ]


   ประกาศ : ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ด้วยวิธีการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์
   [ รายละเอียด ]


   ประกาศ : รายชื่อผู้เข้าสอบ Pre ม.1   ปีการศึกษา 2562
   [ รายละเอียด ]    ขอเชิญร่วมกิจกรรมงานเทศน์มหาชาติ "มหาทานบารมี 104 ปี สตรีวัดระฆัง"
[ รายละเอียด ]


    กิจกรรมสตรีวัดระฆังวิชาการเปิดบ้านสู่ชุมชน จะจัดในวันที่ 25 มกราคม 2561
ขอเชิญทุกท่านที่สนใจร่วมกิจกรรมที่มีทั้งการแสดง โชว์ผลงาน และการแข่งขัน
[ รายละเอียด ]


   โครงการทดสอบพื้นฐานความรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6  ปีการศึกษา 2561
   [ รายละเอียด ]


   ประกาศโรงเรียนสตรีวัดระฆัง เรื่อง  " การปิดโรงเรียนเนื่องจากสภาวะมลพิษทางอากาศ "
   [ รายละเอียด ]   ประกาศ : แจ้งกำหนดการสอบกลางภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2561
   ทุกระดับชั้น  ระหว่างวันที่ 17 - 21 ธันวาคม พ.ศ. 2561  
การจัดงานวันปีใหม่ลูกรักจะจัดในวันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2561


  
ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2561
   [ รายละเอียด ]


   
ประกาศ : รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างวิชาภาษาไทย
   [ รายละเอียด ]


  
ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลกำหนดการประกาศผลและกิจกรรมต่างๆของทางโรงเรียนสตรีวัดระฆัง
   [ รายละเอียด ]


   
ประกาศ แจ้งกำหนดการสอบปลายภาคเรียที่ 1 ปีการศึกษา 2561
   [ ตารางสอบ ม.ต้น ]    [ ตารางสอบ ม.ปลาย ]


   
ขอเชิญทุกท่านร่วมพิธีต้อนรับท่านผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวัดระฆัง นายประจักษ์ ประจิมทิศ
   ในเวันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2561   
เอกสารแบบรายงานและหน้าปก SDQ
   [ รูปแบบรายงาน SDQ ]   [ หน้าปก SDQ ]


   
เอกสารการทำแฟ้มสะสมผลงานนักเรียน
   [ ดาวน์โหลด ]


   
ประกาศผลการจับรางวัลจากรายการ  " เดินสานสัมพันธ์สตรีวัดระฆังครั้ง 2 "
   [ รายละเอียด ]


   
แบบรายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียนประจำปี 2560
   [ ดาวน์โหลด ]   [ ตัวอย่างการจัดเรียงหน้า ]


   
รูปเล่มรายงานการประชุมผู้ปกครอง
   [ ดาวน์โหลด ]


   
เอกสารเรื่อง "ชุดฝึกปฏิบัติและใบงาน"
   [ เอกสาร PDF ]   [ เอกสาร DOC ]

   
     
     
     
     
 
 
 

website counter

 
      คณิตศาสตร์  
      วิทยาศาสตร์  
      ภาษาไทย  
      สังคมศึกษาศาสนาวัฒนธรรม  
      ภาษาต่างประเทศ  
      สุขศึกษาและพลศึกษา  
      ศิลปะดนตรี  
      การงานอาชีพ  
      เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  
      กระทรวงศึกษาธิการ  
      สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร  
      สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร  
      งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 68  
      ส ว ท ช. NSTDA  
      ส อ ว น. POSN  
      ครูบ้านนอกดอทคอม  
      งานนโยบายและแผน ส.ร.  
      สตรีวัดระฆังสมาคม  
      Link 3 Empty  
      Link 4 Empty  
      Link 5 Empty  
      Link 6 Empty  
      Link 7 Empty  
      Link 8 Empty  
      Link 9 Empty