Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

   
 
 
รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการ
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
 
กิจกรรม / กลุ่มงาน
 
 
    ลิงค์ข้อมูลภายใน
         
     
         
     
         
 
 
    ข่าวสารประชาสัมพันธ์

   ประกาศ ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง)   
   [ รายละเอียด ]


   ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง)
   [ รายละเอียด ]


   ประกาศ รับสมัครบุคคลคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง)
   [ รายละเอียด ]


   ประกาศ ผลการประมูลเปิดร้านอาหารในโรงเรียนสตรีวัดระฆัง
   [ รายละเอียด ]


   ประกาศ ว่าด้วยการจำหน่ายอาหารในสถานศึกษา พ.ศ.2561 และขยายเวลาการประมูลร้านค้า
   [ รายละเอียด ]    [ อัพเดทข้อมูลการขยายเวลาประมูลร้านค้า ]


   ประกาศ ขอเชิญประชุมผู้ปกครองและชำระค่าบำรุงการศึกษา
   [ รายละเอียด ]


   ประกาศ รายชื่อผู้ที่ผ่านสัมภาษณ์ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
   [ตำแหน่งครูอัตราจ้างภาษาไทย]  [ตำแหน่งครูอัตราจ้างภาษาจีน]  [ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องพยาบาล]  [ตำแหน่งลูกจ้างทั่วไป]


   ตารางเรียนทุกระดับชั้น ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2561
   [ รายละเอียด ]


   ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์คัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
   [ตำแหน่งครูอัตราจ้างภาษาไทย]  [ตำแหน่งครูอัตราจ้างภาษาจีน]  [ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องพยาบาล]  [ตำแหน่งลูกจ้างทั่วไป]


   ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์คัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
   [ รายละเอียด ]


   ประกาศโรงเรียนสตรีวัดระฆัง "เลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561"
   "เป็นวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2561"


   ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
   [ รายละเอียด ]


   ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 (ห้องปกติ)
   [ รายละเอียด ]


   ประกาศ เลื่อนการรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561
   [ รายละเอียด ]


   ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (ห้องปกติ)
   [ รายละเอียด ]


   ประกาศรายชื่อและกำหนดการการทดสอบนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
   [ รายชื่อ ]    [ กำหนดการ ]


   ประกาศรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561  เพิ่มเติม
   [ รายละเอียด ]


   ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561
   [ รายละเอียด ]


   ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561
   [ ห้องเรียนพิเศษ GIFTED ]   [ ห้องเรียนพิเศษ MEP ]


   ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4
   [ รายละเอียด ]


   ประกาศ โรงเรียนสตรีวัดระฆังแจ้งเลื่อนการแจกใบสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4   เป็นวันที่ 5 มีนาคม 2561


   ประกาศผลผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว
   [ รายละเอียด ]


   ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษปีที่ 1 และ 4  ปีการศึกษา 2561
   [ ข้อมูลการรับนักเรียนชั้น ม.1 ]    [ ข้อมูลการรับนักเรียนชั้น ม.4 ]


   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการสัมภาษณ์ตำแหน่งลูกจ้าชั่วคราวงานพัสดุ
   [ รายละเอียด ]


   ประกาศผลการแข่งขันคอมพิวเตอร์ "การวาดภาพกราฟฟิกด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์"
   [ รายละเอียด ]


   ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
   [ รายละเอียด ]


   ประกาศผลคะแนนพรีสอบมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง
   [ ผลคะแนนทั้งหมดทุกคนที่เข้าสอบ ]   [ ผลคะแนน 10 อันดับแรกเรียงตามคะแนน ]


   ประกาศรับสมัครแข่งขันกิจกรรมต่างๆ ในงาน "สตรีวัดระฆังวิชาการ เปิดบ้านสู่ชุมชน"
   [ รายละเอียด ]   [ รายการแข่งขันเพิ่มเติมอีก 3 รายการ ]


   ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบพรี ม.1 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง
   [ รายละเอียด ]   [ แนวปฏิบัติและสิ่งที่ต้องเตรียมมา ]


   ประกาศรับสมัครบุคคลดัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวจำนวน 2 อัตรา
   [ รายละเอียด ]


   ประกาศขอเชิญชวนร่วมทำบุญในกิจกรรมงานเทศน์มหาชาติ 103 ปี สตรีวัดระฆัง
   [ รายละเอียด ]   
ประกาศรับสมัคร Pre ม.1 เพื่อทดลองทำข้อสอบ มีการเปลี่ยนแปลงวันเวลาการสอบ และวันประกาศผลทดสอบ
   [ รายละเอียด ]


   ลิงค์การประเมินครูต่างชาติที่ทำหน้าที่สอนภาษาต่างประเทศ
   [ รายละเอียด ]


   
ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2 / 2560  (ฉบับสมบูรณ์)
   [ รายละเอียด ]


   เอกสารแบบรายงานและหน้าปก SDQ
   [ รูปแบบรายงาน SDQ ]   [ หน้าปก SDQ ]


   เอกสารการทำแฟ้มสะสมผลงานนักเรียน

   [ ดาวน์โหลด ]


   ประกาศผลการจับรางวัลจากรายการ  " เดินสานสัมพันธ์สตรีวัดระฆังครั้ง 2 "
   [ รายละเอียด ]


   แบบรายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียนประจำปี 2560
   [ ดาวน์โหลด ]   [ ตัวอย่างการจัดเรียงหน้า ]   รูปเล่มรายงานการประชุมผู้ปกครอง
   [ ดาวน์โหลด ]


   ตารางเรียน/ตารางสอนประจำภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2560
   ตารางเรียน   [ ม.1 ]   [ ม.2 ]   [ ม.3 ]   [ ม.4 ]   [ ม.5 ]   [ ม.6 ]   ดาวน์โหลดกำหนดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
   [ ดาวน์โหลด ]


   ดาวน์โหลด หน้าปกสมุดเช็คชื่อนักเรียน
   
[ ดาวน์โหลด ]


   ประกาศโรงเรียนสตรีวัดระฆังเรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
   [ รายละเอียด ]


   ดาวน์โหลด แบบบันทึกกิจกรรมหน้าเสาธง
   [ ดาวน์โหลด ]   เอกสารเรื่อง "ชุดฝึกปฏิบัติและใบงาน"
   [ เอกสาร PDF ]   [ เอกสาร DOC ]

 
    กิจกรรมนักเรียน กิจกรรมโรงเรียน >>  เพิ่มเติม  More
       
อำลาพี่ ม.6 รุ่น 103   โครงงานวิชาการ   เทศน์มหาชาติ 103 ปี   ทัศนศึกษา ม.ปลาย   ค่ายพักแรม ม.3
 
    ข้อมูลที่น่าสนใจ  
         
ข้อมูลการสอบต่างๆ   การรับรางวัลต่างๆ   ข้อมูลสาระสนเทศ   การมอบทุนต่างๆ   ..
 
 
                 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง  ถ.อรุณอัมรินทร์  แขวงศิริราช   เขตบางกอกน้อย  ก.ท.ม.  10700     โทรศัพท์  02 - 412 - 9103    แฟกช์ 02 - 412 - 9872