ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวัดระฆัง
 
     
  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ
  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล