ว่าที่ร้อยตรีเฉลิมรัฐ  ติ่งอ่วม
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวัดระฆัง
 
 
     
  นายเกียรติเกรียงไกร บุญทน
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
  นางสาววนิตรา อยู่ยงค์
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ
  นายเตชิต เอกรินทรากุล
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
  นายณัฐพงศ์  กุลวุฒิชัยมงคล
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล