นายประจักษ์ ประจิมทิศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวัดระฆัง
 
     
  นายพงศ์พิษณุ  สุพรรณ์
รองผู้อำนวยการบริหารวิชาการ

  นายสิทธิชัย  ตันเจริญ
ครูชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่
รองผู้อำนวยการบริหารงบประมาณ

  นายพงศ์พิษณุ  สุพรรณ์
รองผู้อำนวยการบริหารทั่วไป
  นางเพ็ญพิมล  เปรี่ยมพิมาย
ครูชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่
รองผู้อำนวยการบริหารงานบุคคล