บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
  บุคลากร  
  รายละเอียด  
    บุคลากรภายใน  
    ครูที่เกษียณอายุ  
  บทเรียน  
    - บทที่ 1  
    - บทที่ 2  
    - บทที่ 3  
  กิจกรรมของกลุ่ม  
    - English Camp  
     
  กิจกรรมนักเรียน  
    - งานคริสมาสต์ 54  
    - งานคริสมาสต์ 55  
    - งานคริสมาสต์ 56  
    - งานวันตรุษจีน 57  
   
  กลับสู่หน้าหลัก สร.  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
   
   
    ครูสิทธิศักดิ์ ดีเสียง
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
   
         
 
 
ครูดวงพรรณ วระวิบุล   ครูลัดดา แหวนทอง   ครูกิตติกุล ชมสรรเสริญ
         
 
 
ครูอภิพร คงขวัญยงค์   ครูเพชรินทร์ แทนคำ   ครูวราลักษณ์ ช่อมะลิ
         
 
 
ครูกนกลักษณ์ วสีบัวรายณ์   ครูรินทร์วดี นาคเจียม   ครูเอกภพ ไชยยา
         
 
 
ครูสรญา มุทะธากุล   ครูพัชริท พราหมณ์   ครูธนานันท์ แซ่เล้า
         
 
 
ครูวรางรัตน์ สุคันธรัตน์   ครูศศิณา เถาว์ทอง   ครูณรงค์ฤทธิ์ โยฆะวัตน์
         
   
   
    ครูนเรศ ศิริเหม    
         
 
 
ขอบคุณที่เยี่ยมชมเว็บเพจของเรา