บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
  บุคลากร  
  รายละเอียด  
    บุคลากรภายใน  
    ครูที่เกษียณอายุ  
  บทเรียน  
    - บทที่ 1  
    - บทที่ 2  
    - บทที่ 3  
  กิจกรรมของกลุ่ม  
    - English Camp  
     
  กิจกรรมนักเรียน  
    - งานคริสมาสต์ 54  
    - งานคริสมาสต์ 55  
    - งานคริสมาสต์ 56  
    - งานวันตรุษจีน 57  
   
  กลับสู่หน้าหลัก สร.  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
   
   
    ครูประพิณ กุลวานิช
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
   
         
 
 
ครูลัดดา แหวนทอง   ครูมณี วงศ์คณิต   ครูดวงพรรณ วระวิบุล
         
 
 
ครูจุไรรัตน์ ชัยรัชนีกร   ครูสิริลักข เทวาพิทักษ์   ครูกิตติกุล ชมสรรเสริญ
         
 
 
ครูอภิพร คงขวัญยงค์   ครูวราลักษณ์ ช่อมะลิ   ครูสิทธิศักดิ์ ดีเสียง
         
 
 
ครูเพชรินทร์ แทนคำ   ครูเอกภพ ไชยยา   ครูปาฏลี พรหมอ่อน
         
 
 
ครูกรรณิการ์ แซ่หลี   ครูรินทร์วดี นาคเจียม   ครูธนานันท์ แซ่เล้า
         
   
   
    ครูณรงค์ฤทธิ์ โยฆะวัฒน    
 
 
ขอบคุณที่เยี่ยมชมเว็บเพจของเรา