บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
  บุคลากร  
  รายละเอียด  
    บุคลากรภายใน  
    ครูที่เกษียณอายุ  
  บทเรียน  
    - ลิงค์สู่เว็บการทดสอบ  
    - บทที่ 2  
     
  กิจกรรมของกลุ่ม  
    - วันวิทยาศาสตร์ 54  
   
  กิจกรรมนักเรียน  
    - แข่งเพชรยอดมงกุฎ  
     
     
     
  กลับสู่หน้าหลัก สร.  
     
     
     
     
     
     
         
   
   
    ครูเด่นพงษ์ ฉัตรสุวรรณ
หัวหน้ากลุ่มสาระ
   
         
 
 
ครูรุจิลาภา แสนมหาชัย   ครูสุคนธ์ บุญเทียม   ครูลัดดา ศิริเลิศสมบัติ
         
 
 
ครูประทิน ผลสุข   ครูวราพร ยี่สุ่นเทศ   ครูวรางค์อร อานมณี
         
 
 
ครูจารุณี เอนกนวล  

ครูรุ่งนภา วิสิฐจิรากร

  ครูนลินรัตน์ งามเชื้อชิต
         
 
 
ครูอาภรณ์ เพลินพนา   ครูนิธิกร ดีรัมย์   ครูคัทลียา แก้วแจ้ง
         
   
   
    ครูดวงแข ชัยรถ    
         
 
 
ขอบคุณที่เยี่ยมชมเว็บเพจของเรา