บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้  
  บุคลากร  
  รายละเอียด  
    บุคลากรภายใน  
    ครูที่เกษียณอายุ  
  บทเรียน  
    - ประวัติวังหลัง  
    - บทที่ 2  
    - บทที่ 3  
  กิจกรรมของกลุ่ม  
  กิจกรรมนักเรียน  
  กลับสู่หน้าหลัก สร.  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
         
   
   
    ครูรัตติยา มีเจริญ    
         
 
 
ครูพิสิทธิ์ สุวรรณธาดา   ครูนภารัตน์ โพธิสัตย์   ครูยุพาวรรณ มีพันธ์
         
 
 
ครูชัยธวัช มาอินทร์   ครูกาญจนา พิมวงษ์   ครูสาวิตรี วัฒนประเสริฐ
         
 
   
ครูอมรรัตน์ พยอม   ครูทรงพล แซ่ซื้อ    
         
 
 
ขอบคุณที่เยี่ยมชมเว็บเพจของเรา