บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
  บุคลากร  
  รายละเอียด  
    บุคลากรภายใน  
    ครูที่เกษียณอายุ  
  บทเรียน  
    - บทที่ 1  
    - บทที่ 2  
    - บทที่ 3  
  กิจกรรมของกลุ่ม  
    - สอบธรรมศึกษา 55  
    - ค่ายพัฒนาจิตใจ 58  
    - ค่ายธรรมะสู่ดวงใจ 60  
    - บวชเนกขัมมะ 61  
     
  กลับสู่หน้าหลัก สร.  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
         
   
   
    ครูนภัสรพี เขมาชีวะ
หัวหน้ากลุ่มสาระ
   
         
 
 
ครูภาณุพงษ์ ไชยคง   ครูละออง อ่อนเกตุพล   ครูโกสุม สัมพลัง
         
 
 
ครูนฤมล ประสิทธิศักดิ์   ครูพจนีย์ ทองบุญ   ครูคมสันต์ จันนคร
         
 
 
ครูวสวัตติ์ สุริยันต์   ครูจินต์พิมล นพเทาว์   ครูนิวรรฒก์ ทองจำปา
         
   
   
    ครูพีระสิทธิ์ ภู่สาระ    
         
 
 
ครูอครเดช เขื่อนเก้า   ครูอนุรัตน์ ทองสกุล   ครูณัฐพล คุ้มบุญ
         
 
 
ขอบคุณที่เยี่ยมชมเว็บเพจของเรา