วงโยธวาทิตโรงเรียนสตรีวัดระฆัง
เตรียมฝึกซ้อม เพิ่มพูนทักษะ
หลังจากยุคที่มีการปิดเรียน เพราะ
โรคระบาดโควิด-19 สมาชิกจึงเป็น
หน้าใหม่เป็น ส่วนมาก