Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

   
 
 
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
 
กิจกรรม / กลุ่มงาน
 
 
    ลิงค์แวดวงการศึกษาและข้อมูล
     
             
     
 
 
    ข่าวสารประชาสัมพันธ์

   แบบรายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียนประจำปี 2560  
   [ ดาวน์โหลด ]   [ ตัวอย่างการจัดเรียงหน้า ]


   ขอเชิญร่วมทำบุญกิจกรรมแห่เทียนพรรษาประจำปี 2560 กับโรงเรียนสตรีวัดระฆัง ถือเป็นการร่วมในการ
   อนุรักษวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงาม สนับสนุนบำรุงพระพุทธศาสนาให้มีความมั่นคงสืบไป โดยมีเส้นทาง
   การเดินขบวนแห่เทียนตามรายละเอียด
   
[ รายละเอียด ]


   รูปเล่มรายงานการประชุมผู้ปกครอง
   [ ดาวน์โหลด ]


   ประกาศนโยบายความปลอดภัยสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม
   
[ รายละเอียด ]


   รายงานผลการประมูลร้านจำหน่ายอาหารในโรงเรียน
   [ รายละเอียด ]


   ประกาศโรงเรียนสตรีวัดระฆังเรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
   เพื่อการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนสตรีวัดระฆัง
   [ รายละเอียด ]   ประกาศการขายอาหารในโรงเรียนและแบบฟอร์มยื่นความจำนงเช่าพื้นที่จำหนายอาหารและเครื่องดื่ม
   [ รายละเอียด ]


   ตารางเรียน/ตารางสอนประจำภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2560
   ตารางเรียน   [ ม.1 ]   [ ม.2 ]   [ ม.3 ]   [ ม.4 ]   [ ม.5 ]   [ ม.6 ]   ดาวน์โหลดกำหนดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
   [ ดาวน์โหลด ]


   ดาวน์โหลด หน้าปกสมุดเช็คชื่อนักเรียน
   
[ ดาวน์โหลด ]


   รายชื่อนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

   [ ม.1 ]   [ ม.2 ]   [ ม.3 ]   [ ม.4 ]   [ ม.5 ]   [ ม.6 ]   ข้อมูลนี้อาจยังมีการเปลี่ยนแปลงอีก


   ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องพยาบาล
   [ รายละเอียด ]   ประกาศโรงเรียนสตรีวัดระฆังเรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
   [ รายละเอียด ]


   ดาวน์โหลด แบบบันทึกกิจกรรมหน้าเสาธง
   [ ดาวน์โหลด ]   เอกสารเรื่อง "ชุดฝึกปฏิบัติและใบงาน"
   [ เอกสาร PDF ]   [ เอกสาร DOC ]


   ประกาศโรงเรียนสตรีวัดระฆัง เรื่อง การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560
   [ ประเภททั่วไป ]    [ ประเภทเงื่อนไขพิเศษ ]


   ประกาศโรงเรียนสตรีวัดระฆัง เรื่อง การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560

   [ ประเภททั่วไป ]   [ ประเภทในเขตพื้นที่บริการ ]   [ ประเภทเงื่อนไขพิเศษ ]


   ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง)
   [ รายละเอียด ]   ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบห้องเรียนพิเศษ MEP รอบเพิ่มเติม ปีการศึกษา 2560

   [ MEP ม.1 ]    [ MEP ม.4 ]    [ ตารางสอบ ]


   การจัดซื้อหนังสือเรียนด้วยวิธีพิเศษ ปีการศึกษา 2560

   [ รายละเอียด ]

 
    กิจกรรมนักเรียน กิจกรรมโรงเรียน >>  เพิ่มเติม  More
       
SR First Time   ค่ายบูรณาการความรู้   วันเกียรติยศ 60   ทัศนศึกษา ม.ปลาย   วันโครงงาน 59
 
    ข้อมูลที่น่าสนใจ  
         
ข้อมูลการสอบต่างๆ   การรับรางวัลต่างๆ   ข้อมูลสาระสนเทศ   การมอบทุนต่างๆ   ..
 
 
                 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง  ถ.อรุณอัมรินทร์  แขวงศิริราช   เขตบางกอกน้อย  ก.ท.ม.  10700     โทรศัพท์  02 - 412 - 9103    แฟกช์ 02 - 412 - 9872