.
      วิชาการ  
      งานบุคคล  
      งบประมาณ  
      บริหารทั่วไป  
      เผยแพร่ผลงานผู้บริหาร  
      เนตรนารี - ยุวกาชาด  
      โสตทัศน์  
      แนะแนว  
      วงโยธวาทิต  
      ห้องสมุด  
      ชุมนุม  
      งานธนาคารโรงเรียน  
      ประชาสัมพันธ์โรงเรียน  
      งานประกันคุณภาพ  
 
 
 
   
   
   
      More activity page images  
 
 

   ประกาศ กิจกรรมปรับพื้นฐานนักเรียนมัธยมชั้น ม.1 และ ม.4   
   [ ตารางชั้น ม.1 ]          [ ตารางชั้น ม.4 ]    ประกาศ ผู้ชนะการประกวดราคาจัดจ้างก่อสร้างพัฒนาอาคารสถานที่  
   และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ด้วยวิธีประกวดราคาทาง
   อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   [ รายละเอียด ]     ประกาศ เชิญชวนประกวดราคาจัดจ้างก่อสร้างพัฒนาอาคารสถานที่
   และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ด้วยวิธีประกวดราคาทาง
   อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   [ รายละเอียด ]    .   [ เอกสารข้อมูล ]   ประกาศ เชิญชวนประกวดราคาจัดเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์
   ด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   [ รายละเอียด ]    .   [ เอกสารข้อมูล ]   ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
   ตำแหน่งครูอัตราจ้าง และเจ้าหน้าที่สำนักงาน
   [ รายละเอียด ]   
 .


   ตรวจสอบผลคะแนนสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
   ประเภทห้องเรียนทั่วไปปีการศึกษา 2567
   [ ลิงค์ตรวจสอบผลคะแนน ม.1 ]


   [ ลิงค์ตรวจคะแนน ม.4 แผนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ]

   [ ลิงค์ตรวจคะแนน ม.4 แผนอังกฤษ - คณิตศาสตร์ ]

   [ ลิงค์ตรวจคะแนน ม.4 แผนอังกฤษ - สังคม - ธุรกิจ ]


   ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น
   มัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทนักเรียนความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2567
   [ ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ม.1 ]   
      [ ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ม.4 ]

   [ นักเรียนที่ขึ้นบัญชีสำรอง ม.1 ]          [ นักเรียนที่ขึ้นบัญชีสำรอง ม.4 ]


   ประกาศ รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเพื่อเข้าสอบคัดเลือก
   เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง และเจ้าหน้าที่สำนักงาน
   [ รายละเอียด ]   
 .


   ประกาศ เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2567
   ประกาศวันที่ 26 มีนาคม 2567
   [ รายละเอียด ]   
 .


   ประกาศ เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2567
   ประกาศวันที่ 21 มีนาคม 2567
   [ รายละเอียด ]   
 .


   ประกาศ เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2567
   [ รายละเอียด ]   
 .


   ประกาศ ขอให้มารับเงินคืนสัญญาประกันค้างเก่า
   ปี พ.ศ. 2550 ถึง พ.ศ. 2565
   [ รายละเอียด ]   
 .


   ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น
   มัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทนักเรียนความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2567
   [ รายละเอียด ]   
 .


   ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น
   มัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทนักเรียนความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2567
   [ รายละเอียด ]   
 .


   ประกาศ รายชื่อผู้สอบเข้าศึกษาต่อ ประเภทความสามารถพิเศษ
   และประเภททั่วไป ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
   พร้อมข้อปฏิบัติในการสอบ
   [ รายชื่อผู้เข้าสอบชั้น ม.1 ]       [ รายชื่อผู้เข้าสอบชั้น ม.4 ]
   .


   ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
   -  ครูผู้สอนบรรณารักษ์ จำนวน 1 อัตรา
   -  เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานกลุ่มบริหารทั่วไป (งานธุรการ) จำนวน 1 อัตรา
   -  เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานกลุ่มบริหารงบประมาณ (การเงิน) จำนวน 1 อัตรา
   -  เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวน 1 อัตรา
   -  เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา จำนวน 1 อัตรา
   [ รายละเอียด ]
       [ แบบฟอร์มใบสมัคร ]   .


   ประกาศ รับสมัครสอบประเภทห้องเรียนทั่วไป ระดับชั้น
   มัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567
   [ ข้อมูลการสมัครสอบ ม.1 ]       
[ ข้อมูลการสมัครสอบ ม.4 ]   .


   ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
   [ รายละเอียด ]   ประกาศ รายชื่อผู้มีคุณสมบัติคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว
   ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารงบประมาณ
   [ รายละเอียด ]
  .


   ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
   มัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2567
   [ รายละเอียด ]       
[ ผลสอบห้อง MEP วิทย์-คณิต ]       [ ผลสอบห้อง MEP อังกฤษ-คณิต ]


   ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
   มัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2567
   [ รายละเอียด ]        [ ตรวจผลการสอบห้อง SMP ]
       [ ตรวจผลการสอบห้อง MEP ]


   รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
   ประเภทห้องเรียนพิเศษ MEP และ SMP
   [ รายละเอียด MEP ]        [ รายละเอียด SMP ]   ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
   ตำแหน่งเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงบประมาณ
   [ รายละเอียด ]
        [ แบบฟอร์มใบสมัคร ]


   แบบประเมินความพึงพอใจการรับสมัครห้องเรียนพิเศษ
   [ แบบประเมิน ]   ประกาศ รับสมัครสอบห้องเรียนพิเศษ SMP ระดับชั้น
   มัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567
   [ ข้อมูลการสมัครสอบ ม.1 ]     
[ ข้อมูลการสมัครสอบ ม.4 ]     [ สถิติการรับสมัครรายวัน ]


   ประกาศ ผลการทดสอบ SR Pre-test 2566-67
   [ ผลคะแนนรวมสูงสุด 10 อันดับ ]        [ ตรวจสอบคะแนนของท่านที่นี่ ]   ประกาศ สรุปรายการจัดการแข่งขัน SR-Open house 2566-67
   [ รายละเอียด ]   ขอเชิญชวนร่วมงานทำบุญเทศน์มหาชาติกับทางโรงเรียน
   ในวันอังคารที่ 30 และวันพุธที่ 31 เดือนมกราคม พ.ศ.2567
   [ รายละเอียด ]   ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว
   ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์และธุรการ
   [ รายละเอียด ]        [ แบบฟอร์มใบสมัคร ]   ประกาศ รายชื่อผู้เข้าโครงการทดสอบความรู้ (SR Pre-test)
   ประจำปีการศึกษา 2567
   [ รายละเอียด ]
        [ update รายชื่อเพิ่มเติม ]


   ประกาศ รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
   ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์และธุรการ
   [ รายละเอียด ]   ประกาศ การส่งเสริมและการสนับสนุนการเรียน
   ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566
   [ รายละเอียด ]   ประกาศ ผู้มีคุณสมบัติคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานลูกจ้างชั่วคราว
   ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำกลุ่มบริหารวิชาการ
   [ รายละเอียด ]   ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานอัตราจ้าง
   ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำกลุ่มบริหารวิชาการ
   [ รายละเอียด ]   ประกาศ ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2 / 2566
   [ ตารางสอน ม.ต้น ]        [ ตารางสอน ม.ปลาย ]   ประกาศ รายชื่อผู้มีคุณสมบัติคัดเลือกเป็นพนักงานอัตราจ้าง
   ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำห้องพยาบาล
   [ รายละเอียด ]   ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
   ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ
    [ รายละเอียด ]       [ แบบฟอร์มใบสมัคร ]   ประกาศ การรับสมัครพนักงานอัตราจ้าง ตำแหน่งครู
   [ แบบฟอร์มใบสมัคร ]   ประกาศ การรับสมัครพนักงานอัตราจ้าง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พยาบาล
   [ รายละเอียด ]   ประกาศ TOR จัดจ้างค่ายภาษาอังกฤษในประเทศสำหรับนักเรียน
   [ รายละเอียด ]   ประกาศ ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อรถตู้ส่วนกลาง
   ด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   [ รายละเอียด ]   ประกาศ ประกวดราคาซื้อรถตู้ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง (ดีเซล)
   ด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   [ รายละเอียด ]   ประกาศ ประกวดราคาซื้อรถตู้ส่วนกลางของงานยานพาหนะ
   โรงเรียนสตรีวัดระฆัง ด้วยวิธีประกวดราคา
   [ รายละเอียด ]   ประกาศ เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
   [ รายละเอียด ]   เชิญชวน นักเรียนที่มีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์
   และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) เข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมต่างๆ ในงาน
   " สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ " 15 - 18 สิงหาคม พ.ศ.2566
   [ รายละเอียด ]   ประกาศ แนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน
   สตรีวัดระฆังในรูปแบบออนไลน์ และรูปแบบชั้นเรียน
   [ รายละเอียด ]   ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
   ตำแหน่งพนักงานขับรถ
   [ รายละเอียด ]   ประกาศ รายชื่อผู้มีคุณสมบัติคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
   ตำแหน่งครูอัตราจ้างวิชาภาษาไทย
   [ รายละเอียด ]   ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
   ตำแหน่งครูอัตราจ้างวิชาภาษาไทย
   [ รายละเอียด ]
      [ แบบฟอร์มการสมัคร ]


   ประกาศ ผลการคัดเลือกร้านจำหน่ายอาหาร และร้านค้าสวัสดิการ
   ในโรงเรียนสตรีวัดระฆัง
   [ ร้านจำหน่ายอาหาร ]
      [ ร้านค้าสวัสดิการ ]


   ประกาศผลสอบนักเรียนชั้น ม.4 ประเภทห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2566
   [ 1. นักเรียนทั่วไป ]
   [ 2. นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ ]
   [ 3. บัญชีสำรอง ]

   [ ตรวจสอบคะแนน แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ]
   [ ตรวจสอบคะแนน แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ ]
   [ ตรวจสอบคะแนน แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน ]
   [ ตรวจสอบคะแนน แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-สังคมศึกษา-ธุรกิจ ]


   ประกาศ เรียกรายชื่อนักเรียนตามบัญชีรายชื่อสำรอง
   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ประเภทห้องเรียนพิเศษ SMP
   วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  รอบเพิ่มเติม
   [ รายละเอียด ]   ประกาศ แผนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเผยแพร่ข้อมูล
   ประจำปีงบประมาณ 2566
   [ รายละเอียด ]   ตัวอย่างประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร-
   สถานที่อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (หลังคาโรงเรียน
   และชายคาอาคารเรียน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   
[ รายละเอียด ]


   ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
   ระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2566 ประเภทความสามารถพิเศษ
   [ รายละเอียด ]
 


   ประกาศ การให้เช้าพื้นที่ของอาคารสถานที่ เพื่อจำหน่ายอาหาร
   ในโรงเรียนสตรีวัดระฆัง
โดยวิธีคัดเลือกในปีการศึกษา 2566
   [ รายละเอียด ]
      [ ใบสมัคร ]


   ประกาศ การจำหน่ายร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนสตรีวัดระฆัง
   [ รายละเอียด ]   ประกาศ รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1
   ห้องเรียนพิเศษ MEP , SMP  ปีการศึกษา 2566
        - Mini English Program (MEP)
        - วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (SMP)
        - ข้อปฏิบัติการเข้าสอบ ชั้น ม.1   ประกาศ รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4
   ห้องเรียนพิเศษ Mini English Program (MEP)ปีการศึกษา 2566
        - แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์
        - แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
        - ข้อปฏิบัติการเข้าสอบ ชั้น ม.4   ประกาศ ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเผยแพร่
   ข้อมูลประจำปีงบประมาณ 2566
   [ รายละเอียด ]   ประกาศ รับสมัครห้องเรียนพิเศษ ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2566
   ประเภทห้องเรียนพิเศษ MEP   วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และ
   ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์
   [ รายละเอียด ]   ประกาศ รับสมัครห้องเรียนพิเศษ ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2566
   ประเภทห้องเรียนพิเศษ MEP และ SMP (โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)
   [ รายละเอียด ]   ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการระบบรักษาความปลอดภัย
   ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   [ รายละเอียด ]   เชิญชวนเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ
   [ รายละเอียด ]   ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้ได้รับเงินรางวัลและเกียรติบัตร
   จากการทดสอบความรู้ SR-PreTest ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2566
   
หมายเหตุ ทางโรงเรียนได้ส่งคะแนนสอบรายบุคคล
  ไปที่ email ที่นักเรียนใช้ในการสมัครสอบแล้ว

   [ รายละเอียด ]   ประกาศ เรื่องการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
   ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายใน
   ของโรงเรียนสตรีวัดระฆัง
   [ รายละเอียด ]    การประกวดแข่งขันเนื่องในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์
โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
[ รายละเอียด ]


    แนวทางการเบิกจ่ายเงินให้การช่วยเหลือ
เพื่อลดภาระด้านการศึกษา   [ รายละเอียด ]


    การขอเอกสารทางการศึกษาในรูปแบบออนไลน์
[ รายละเอียด ]


    ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์
วันที่ 16 ถึง 20 สิงหาคม 2564   [ รายละเอียด ]


   ประกาศ : ผลการแข่งขันกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1/2564
   [ รายละเอียด ]   ประกาศ : ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
   ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุของโรงเรียน
   [ รายละเอียด ]   เอกสารเรื่อง "ชุดฝึกปฏิบัติและใบงาน"
   [ เอกสาร PDF ]   [ เอกสาร DOC ]

     
     
.
 
 
 
 

website counter

 
      คณิตศาสตร์  
      วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
      ภาษาไทย  
      สังคมศึกษา ศาสนาและ
       วัฒนธรรม
 
      ภาษาต่างประเทศ  
      สุขศึกษาและพลศึกษา  
      ศิลปะ  
      การงานอาชีพ  
      กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
      กระทรวงศึกษาธิการ  
      สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร  
      สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร  
      งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 68  
      ส ว ท ช. NSTDA  
      ส อ ว น. POSN  
      ครูบ้านนอกดอทคอม  
      ประชาสัมพันธ์โรงเรียน  
      งานนโยบายและแผน ส.ร.  
      สตรีวัดระฆังสมาคม  
      S.R. Committee  
      วัดแววความถนัดของ น.ร.  
      ระบบข้อมูล PS School  
      ระบบข้อมูล SGS  
      G-Class Room  
 
  Check Mail  
 
 
 
 
 
 
 
 

.                                                                                                                                                                                                                                                      .