.
      วิชาการ  
      งานบุคคล  
      งบประมาณ  
      บริหารทั่วไป  
      เผยแพร่ผลงานผู้บริหาร  
      เนตรนารี - ยุวกาชาด  
      โสตทัศน์  
      แนะแนว  
      วงโยธวาทิต  
      ห้องสมุด  
      ชุมนุม  
      งานธนาคารโรงเรียน  
      ประชาสัมพันธ์โรงเรียน  
 
 
 
  Check Mail  
 
 
 
 

   ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้ได้รับเงินรางวัลและเกียรติบัตร   
   จากการทดสอบความรู้ SR-PreTest ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2566
   
หมายเหตุ ทางโรงเรียนได้ส่งคะแนนสอบรายบุคคล
  ไปที่ email ที่นักเรียนใช้ในการสมัครสอบแล้ว

   [ รายละเอียด ]   ประกาศ เรื่องการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   
   ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายใน
   ของโรงเรียนสตรีวัดระฆัง
   [ รายละเอียด ]   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว   
   ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์และธุรการ
   [ รายละเอียด ]   ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติได้คัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว   
   ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์และธุรการ
   [ รายละเอียด ]   ประกาศ ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาบริการงาน     
   รักษาความปลอดภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   [ รายละเอียด ]
    24 ม.ค. 2565


   ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาบริการงาน     
   รักษาความปลอดภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   [ รายละเอียด ]
    19 ม.ค. 2565


   ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบโครงการทดสอบความรู้
   SR-PreTest 2566
   [ รายชื่อรอบแรก ]
      [ รายชื่อเพิ่มเติม ]      [ ขั้นตอนการเข้าสอบ ]


   ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566
   [ รายละเอียด ]   ประกาศ : รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
   ตำแหน่งบรรณารักษ์และธุรการ
   [ รายละเอียด ]
      [ ใบสมัคร ]


   งานสื่อและนวัตกรรมขอเชิญชวนเข้าร่วมการอบรม “โครงการอบรม
   การพัฒนาวิศวกรรมการเรียนรู้รูปแบบ METAVERSE"
   วันนที่ 14 มกราคม 2566 และวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566
   (รหัสลงทะเบียน : g4Jd)
   [ รายละเอียด ]   ประกาศ : ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
   ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกสังคมศึกษา
   [ รายละเอียด ]   ประกาศ : ผู้มีคุณสมบัติเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
   ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกสังคมศึกษา
   [ รายละเอียด ]   ประกาศ : รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
   ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกสังคมศึกษา
   [ รายละเอียด ]
      [ ใบสมัคร ]


   ประกาศ : รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
   [ รายละเอียด ]   ประกาศ : โครงการทดสอบพื้นฐานความรู้ SR Pre-test
   ประจำปีการศึกษา 2566
   [ รายละเอียด ]
      [ ลิงค์รับสมัคร ]


   ประกาศ : รายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
   [ รายละเอียด ]   ประกาศ : รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
   [ รายละเอียด ]
      [ ใบสมัคร ]


   ประกาศ : การประมูลร้านค้าเพื่อจำหน่ายอาหารในโรงเรียน
   [ รายละเอียด ]   ประกาศ : เผยแพร่เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
   [ เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ]
    [ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารต่อเติมทางเชื่อม e-bidding ]


   ประกาศ : รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบสัมภาษณ์คัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง
   วิชาเอกภาษาอังกฤษ
   [ รายละเอียด ]    การประกวดแข่งขันเนื่องในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์
โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
[ รายละเอียด ]


   ประกาศ : รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง
   วิชาเอกภาษาอังกฤษ
   [ รายละเอียด ]   ประกาศ : รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ
   [ รายละเอียด ]       [ เอกสารใบสมัคร ]   ประกาศ : รายชื่อผู้มีคุณสมบัติคัดเลือดเพื่อเป็นพนักงาน
   เหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด
   [ รายละเอียด ]   ประกาศ : ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ คัดเลือกตำแหน่ง
   ครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาไทย
   [ รายละเอียด ]   ประกาศ : รับสมัครลูกจ้างตำแหน่งแม่บ้าน 1 อัตรา
   [ รายละเอียด ]       [ เอกสารใบสมัคร ]   ประกาศ : รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
   ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
   [ รายละเอียด ]   ประกาศ : กำหนดการและแนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน
   ในรูปแบบ On Site ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19
   [ รายละเอียด ]   ประกาศ : รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
   ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
   [ รายละเอียด ]       [ เอกสารใบสมัคร ]   ประกาศ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารด้วยวิธี
   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   [ รายละเอียด ]   ประกาศ : ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ทุกระดับชั้น   
   [ ตารางเรียนชั้น ม.1 ถึง ม.3 ]
       [ ตารางเรียนชั้น ม.4 ถึง ม.6 ]


   ประกาศ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
   และเครื่องพิมพ์เอกสาร
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
   [ รายละเอียด ]   ประกาศ : ตารางเรียนกิจกรรมปรับพื้นฐาน ชั้น ม.1 และ ม.4
   ( การแบ่งห้อง และการใช้ห้องเรียน )
   [ ตารางเรียนปรับพื้นฐานไฟล์ PDF ]   ประกาศ : ตารางเรียนกิจกรรมปรับพื้นฐาน ชั้น ม.1 และ ม.4
   
มีการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลเมื่อวันที่ 6 เมษายน 2565  
   [ ตารางเรียนชั้น ม.1 ]
       [ ตารางเรียนชั้น ม.4 ]


   ประกาศ : แนวปฏิบัติสำหรับการเรียนปรับพื้นฐาน รูปแบบ On-site
   [ รายละเอียด ]   ประกาศ : คำอธิบายเกี่ยวกับการมอบตัว ประเภทนักเรียนทั่วไป
   [ รายละเอียด ]      [ เอกสารใบมอบตัว ]
   [ รายชื่อนักเรียนมอบตัวเพื่อเข้าศึกษาต่อปี 2565 ]   ประกาศ : นักเรียนสามารถตรวจสอบคะแนนได้ที่นี่
   [ คะแนนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ม.4 ]
   [ คะแนนภาษาอังกฤษ-คณิตศาตร์ ม.4 ]      [ คะแนน ม.1 ]


   ประกาศ : รายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อปี 2565
   ประเภทนักเรียนทั่วไป ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
   [ รายละเอียด ]   ประกาศ : รายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อปี 2565
   ประเภทนักเรียนทั่วไป ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
   [ รายละเอียด ]   ประกาศ : รายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อปี 2565
   ประเภทความสามารถพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
   [ รายละเอียด ]   ประกาศ : รายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อปี 2565
   ประเภทความสามารถพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
   [ รายละเอียด ]   ประกาศ : เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณประจำปี 2565
   [ รายละเอียด ]   ประกาศ : รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ
   [ รายชื่อ ม.1 ปกติ ]
        [ รายชื่อ ม.4 ปกติ ]
   [ รายชื่อ ม.1 ความสามารถพิเศษ ]      [ รายชื่อ ม.4 ความสามารถพิเศษ ]


   ประกาศ : คำอธิบายเกี่ยวกับการมอบตัว และเอกสารการมอบตัว
   นักเรียนใหม่ห้องเรียนพิเศษ
   [ คำอธิบายการมอบตัว ]
     [ เอกสารการมอบตัว ]       [ กำหนดการรับมอบตัว ]


   ประกาศ : รายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
   ปีการศึกษา 2565  รอบเพิ่มเติม
   [ รายชื่อ ม.1 ]
       [ รายชื่อ ม.4 ]


   ประกาศ : สถิติการรับนักเรียนประเภทห้องเรียนทั่วไปวันที่สี่
   [ สถิติการรับชั้น ม.1 ]        [ สถิติการรับชั้น ม.4 ]


   ประกาศ : รายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อปีการศึกษา 2565
   [ รายชื่อห้องเรียนพิเศษ ม.1 ]
     [ รายชื่อห้องเรียนพิเศษ ม.4 ]


   ประกาศ : รับสมัครนักเรียนประเภทห้องเรียนทั่วไป ชั้น ม.1 และ ม.4
   [ ชั้นม.1 ห้องเรียนทั่วไป ]
     [ ชั้นม.4 ห้องเรียนทั่วไป ]
   [ ดาวน์โหลดเอกสารบันทึกข้อความ ]


   ประกาศ : กำหนดการประกาศผลการเรียนชั้น ม.1 ถึง ม.6
   [ รายละเอียด ]   ประกาศ : รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบห้องเรียนพิเศษชั้น ม.1 และ ม.4
   [ ชั้นม.1 MEP ]
      [ ชั้นม.1 SMP ]      [ ชั้นม.4 MEP ]


   ประกาศ : รับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ MEP - SMP ปีการศึกษา 2565
   [ รายละเอียด MEP - SMP ม.1 ]
      [ รายละเอียด MEP ม.4 ]


   ประกาศ : กำหนดการสอบสำหรับชั้น ม.1 ถึง ม.5 ปลายภาคเรียนที่ 2-2564
   [ รายละเอียด ]   ประกาศ : การจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์  (ฉบับที่ 5)
   [ รายละเอียด ]   ประกาศ : กำหนดการสอบสำหรับชั้น ม.6 ปลายภาคเรียนที่ 2-2564
   [ รายละเอียด ]   ประกาศ : รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานเหมาบริการ
   [ รายละเอียด ]   ประกาศ : ประกาศผลการทดสอบความรู้ SR Pre-Test ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
   [ รายละเอียด ]   ประกาศ : รายชื่อผู้มีคุณสมบัติคัดเลือกเป็นพนักงานเหมาบริการ
   [ รายละเอียด ]   ประกาศ : รายชื่อและคู่มือการสอบพรีเทสต์ ม.1
   [ รายชื่อผู้สมัครสอบ Pre test ]     [ คู่มือแบบ PDF ]

   [ คู่มือแบบอีบุ๊กส์ ]     [ ตารางกำหนดการสอบ ]   ประกาศ : การปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ  (ฉบับที่ 4)
   [ รายละเอียด ]
  ยกเลิกฉบับที่ 4 ให้ใช้ฉบับที่ 5 แทน


   ประกาศ : รับสมัครบุคคลเข้าคัดเลือกเป็นพนักงานเหมาบริการ
   [ รายละเอียด ]   ประกาศ : การตรวจ ATK ให้กับนักเรียนโรงเรียนสตรีวัดระฆัง
   [ รายละเอียด ]   ประกาศ : การปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ  (ฉบับที่ 3)
   [ รายละเอียด ]
  ยกเลิกฉบับที่ 3 ให้ใช้ฉบับที่ 5 แทน


   ประกาศ : การปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ  (ฉบับที่ 2)
   [ รายละเอียด ]  ยกเลิกฉบับที่ 2 ให้ใช้ฉบับที่ 5 แทน   ประกาศ : การปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ  (ฉบับที่ 1)
   [ รายละเอียด ]
  ยกเลิกฉบับที่ 1 ให้ใช้ฉบับที่ 5 แทน


   ประกาศ : รายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์คัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
   [ รายละเอียด ]   ประกาศ : กำหนดการและข้อมูลสำหรับการเปิดภาคเรียน
   ในรูปแบบ On-Site ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
   [ รายละเอียด ]   ประกาศ : รายชื่อผู้มีคุณสัมบัติเข้ารับคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
   [ รายละเอียด ]   ประกาศ : รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว รอบที่ 2
   [ รายละเอียด ]   ประกาศ : รหัสห้องเรียนออนไลน์ G-ClassRooms
   ภาคเรียนที่ 2 / 2564
   [ รายละเอียด ]   ประกาศ : ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2 / 2564
   [ รายละเอียด ]   ประกาศ : โครงการรักการอ่าน
   [ รายละเอียด ]   ประกาศ : แนวปฏิบัติในการเข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ กลุ่ม2
   [ รายละเอียด ]   ประกาศ : กำหนดการประกาศผลการเรียน
   [ รายละเอียด ]   ประกาศ : กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2564
   [ รายละเอียด ]    แนวทางการเบิกจ่ายเงินให้การช่วยเหลือ
เพื่อลดภาระด้านการศึกษา   [ รายละเอียด ]


    การขอเอกสารทางการศึกษาในรูปแบบออนไลน์
[ รายละเอียด ]


    ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์
วันที่ 16 ถึง 20 สิงหาคม 2564   [ รายละเอียด ]


   ประกาศ : ผลการแข่งขันกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1/2564
   [ รายละเอียด ]   ประกาศ : ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
   ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุของโรงเรียน
   [ รายละเอียด ]   เอกสารเรื่อง "ชุดฝึกปฏิบัติและใบงาน"
   [ เอกสาร PDF ]   [ เอกสาร DOC ]

   
     
     
     
     
.
 
 

website counter

 
      คณิตศาสตร์  
      วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
      ภาษาไทย  
      สังคมศึกษา ศาสนาและ
       วัฒนธรรม
 
      ภาษาต่างประเทศ  
      สุขศึกษาและพลศึกษา  
      ศิลปะ  
      การงานอาชีพ  
      กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
      กระทรวงศึกษาธิการ  
      สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร  
      สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร  
      งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 68  
      ส ว ท ช. NSTDA  
      ส อ ว น. POSN  
      ครูบ้านนอกดอทคอม  
      ประชาสัมพันธ์โรงเรียน  
      งานนโยบายและแผน ส.ร.  
      สตรีวัดระฆังสมาคม  
      S.R. Committee  
      วัดแววความถนัดของ น.ร.  
      ระบบข้อมูล PS School  
      ระบบข้อมูล SGS  
      G-Class Room