งานวิชาการ  
      งานบุคคล  
      งานงบประมาณ  
      งานบริหารทั่วไป  
      เนตรนารี - ยุวกาชาด  
      โสตทัศน์  
      แนะแนว  
      วงโยธวาทิต  
      ห้องสมุด  
      ชุมนุม  
      งานธนาคารโรงเรียน  
 
 
 
 
 

   ประกาศ : นักเรียนที่มีปัญหาการใช้งานบัญชีเมลองค์กรโรงเรียน   
   [ รายละเอียด ]   ประกาศ : แนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสตรีวัดระฆัง   
   ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19
   [ รายละเอียด ]   ประกาศ : การปิดสถานศึกษาในสถานการณ์พิเศษ   
   ช่วงเฝ้าระวังโรคระบาด โควิด-19 ฉบับที่ 5  (6 มกราคม 2564)
   [ รายละเอียด ]   ประกาศ : รหัสการเรียนสำหรับห้องเรียนออนไลน์ในช่วงสถานการณ์พิเศษ   
   [ รายละเอียด ]   ประกาศ : ตารางเวลาการเรียนออนไลน์ ในช่วงสถานการณ์พิเศษ
   [ รายละเอียด ]   ประกาศ : การปิดสถานศึกษาในสถานการณ์พิเศษ
   ช่วงเฝ้าระวังโรคระบาด โควิด-19 ฉบับที่ 4  (30 ธันวาคม 2563)
   [ รายละเอียด ]   ประกาศ : การปิดสถานศึกษาในสถานการณ์พิเศษ ช่วงเฝ้าระวังโรคระบาด โควิด-19
   [ รายละเอียด ]   ประกาศ : การเฝ้าระวังป้องกันโรคระบาด โควิด-19
   [ รายละเอียด ]   ประกาศ : ขอยกเลิกกำหนดการประชุมผู้ปกครองโรงเรียนสตรีวัดระฆัง
   และขอให้รอประกาศกำหนดการใหม่จากหน้าเว็บวิชาการ หรือหน้าเว็บโรงเรียน   ประกาศ : คู่มือโรงเรียนสตรีวัดระฆัง 2563
   [ รายละเอียด ]
    <<<  E-Book EXE File. ต้องดาวน์โหลดก่อน และไม่ใช่ทุกเครื่องที่จะเปิดดูได้


   ประกาศ : คู่มือโรงเรียนสตรีวัดระฆัง 2563   
   [ รายละเอียด ]
    <<<  PDF File. เปิดดูได้ปกติ


   ประกาศ : ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2 / 2563
   [ รายละเอียด ]   ประกาศ : ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว
   [ รายละเอียด ]   ประกาศ : รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
   [ รายละเอียด ]   ประกาศ : กำหนดการแสดงผล 0  ร.  ม.ส. ม.ผ. และผลการเรียนประจำภาคเรียน   
   [ รายละเอียด ]   ประกาศ : ผลการสรรหาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
   [ รายละเอียด ]   ประกาศ : แจ้งการเรียนชดเชยของนักเรียนทุกระดับชั้น
   [ รายละเอียด ]   ประกาศ : แจ้งการหยุดเรียนภายใน วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2563
   [ รายละเอียด ]   ประกาศ : รายชื่อผู้สมัครเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
   [ รายละเอียด ]   ประกาศ : กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 / 2563
   [ รายละเอียด ]   ประกาศ : รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว
   [ รายละเอียด ]   ประกาศ : แจ้งเปลี่ยนกำหนดการสอบกลางภาค
   [ รายละเอียด ]   ประกาศ : รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเพื่อคัดเลือกบคุคลตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว
   [ รายละเอียด ]   ประกาศ : รับสมัครบคุคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา
   [ รายละเอียด ]
     [ ใบสมัคร ]


   ประกาศ : ตารางการสอบกลางภาคเรียนที่ 1 / 2563
   [ ชั้น ม.1 และ 2 ]
     [ ชั้น ม.3 และ 4 ]      [ ชั้น ม.5 และ 6 ]


   ประกาศ : เรื่องการทดลองเปิดเรียนเต็มรูปแบบในวันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 256
   [ รายละเอียด ]   ประกาศ : ระเบียบโรงเรียนว่าด้วยเรื่องการไว้ทรงผมของนักเรียน
   [ รายละเอียด ]   ประกาศ : คู่มือการกลับสู่โรงเรียนอย่างปลอดภัย
   [ รายละเอียด ]   ประกาศ : รายชื่อนักเรียนเข้าใหม่ปีการศึกษา 2563
   [ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ]      [ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ]      ** อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ภายหลัง **


   ประกาศ : ตารางการจัดการเรียนการสอนปรับพื้นฐาน ขั้น ม.1 และ ม.4
   [ รายละเอียด ]   ประกาศ : การจัดการเรียนการสอนทางไกลตามหลักสูตรสถานศึกษา
   ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา-19

   [ รายละเอียด ]   ประกาศ : รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / 2563
   [ รายละเอียด ]   ประกาศ : รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / 2563
   [ รายละเอียด ]   ประกาศ : ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ม.4
   ประเภทนักเรียนทั่วไป
   [ รายละเอียด ]   ประกาศ : ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ม.4
   ประเภทนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ
   [ รายละเอียด ]   ประกาศ : ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ม.4
   ประเภทนักเรียนมีความสามารถพิเศษ
   [ รายละเอียด ]   ประกาศ : รายชื่อสำรองชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
   [ รายละเอียด ]   เอกสารที่เกี่ยวกับการมอบตัวนักเรียน
   [ ดาวน์โหลดเอกสาร ]   ประกาศ : ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ม.1
   ประเภทนักเรียนทั่วไป
   [ รายละเอียด ]   ประกาศ : ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ม.1
   ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
   [ รายละเอียด ]   ประกาศ : ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ม.1
   ประเภทนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ
   [ รายละเอียด ]   ประกาศ : ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ม.1
   ประเภทนักเรียนมีความสามารถพิเศษ
   [ รายละเอียด ]   ประกาศ : ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ม.1
   เพิ่มเติม กรณีมีนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ความสามารถพิเศษ เงื่อนไขพิเศษ ไม่ถึงเกณฑ์กำหนด
   [ รายละเอียด ]   ประกาศ : รายชื่อสำรองชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
   [ รายละเอียด ]   ประกาศ : ให้นักเรียน ม.2 ม.3 ม.5 ม.6 รายงานตัวรับหนังสือตามวันเวลาที่กำหนด


   ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.4 ความสามารถพิเศษ
   [ รายละเอียด ]   ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 ความสามารถพิเศษ
   [ รายละเอียด ]   การรายงานตัวนักเรียนชั้น ม.3 เดิม เพื่อต่อ ม.4
   [ รายละเอียด ]   การเรียนออนไลน์ของโรงเรียนสตรีวัดระฆัง เริ่ม 1 มิถุนายน 2563
   [ รายละเอียด ]   ประกาศ : รายชื่อผู้เข้าสอบคัดเลือก และข้อปฏิบัติในการเข้าสอบ

   [ รายชื่อ ม.1 ทั่วไป ]
     [ รายชื่อ ม.1 ความสามารถพิเศษ ]     [ ข้อปฏิบัติการสอบ ม.1 ]

   [ รายชื่อ ม.4 ทั่วไป ]     [ รายชื่อ ม.4 ความสามารถพิเศษ ]     [ ข้อปฏิบัติการสอบ ม.4 ]


   คู่มือการใช้งาน g-class room สำหรับการเรียนออนไลน์
   [ อ่านคู่มือ ]   แบบสำรวจความต้องการสมัครเข้าศึกษาต่อ ชั้น ม.1 และ ม.4 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง
   [ รายละเอียด ]   ประกาศ : ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนที่เข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ม.1 / 2563
   [ ห้องเรียนพิเศษ GIFTED ]
        [ ห้องเรียนพิเศษ MEP ]


   ประกาศ : ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนที่เข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ม.4 / 2563

   
[ ห้องเรียนพิเศษ MEP ม.4 ]


   ประกาศ : มาตรการรักษาความสะอาดปลอดภัยจากเชื้อ COVID19
   [ รายละเอียด ]   ประกาศ : รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าสอบห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4
   [ ห้องสอบ GIFTED ม.1 ]      [ ห้องสอบ MEP ม.1 ]
      [ ห้องสอบ MEP ม.4 ]


   ประกาศ : แนวทางปฏิบัติในการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID19
   [ รายละเอียด ]


   ประกาศ : ผลการทดสอบ SR - PreTest ม.1
   ขออนุญาตประกาศผลเฉพาะผู้ที่มีคะแนนสูง เพราะผู้เข้าสอบที่มีคะแนนน้อยบางท่าน
   ไม่ต้องการให้ประกาศผลในช่องทางอินเตอร์เน็ต นอกเหนือจาก 10 อันดับแรก ขอให้
   ท่านกรุณาโทรสอบถาม หรือมารับทราบผลด้วยตนเอง

   [ รายละเอียด ]


    ขอเชิญร่วมกิจกรรมงานเทศน์มหาชาติปีที่ 105
ภายใต้ชื่องาน  " มหาทานบารมี 105 ปีสตรีวัดระฆัง "
[ รายละเอียด ]    [ ภาพติดประกาศ ]


   เอกสารเรื่อง "ชุดฝึกปฏิบัติและใบงาน"
   [ เอกสาร PDF ]   [ เอกสาร DOC ]


   
เอกสารแบบรายงานและหน้าปก SDQ
   [ รูปแบบรายงาน SDQ ]   [ หน้าปก SDQ ]


   
เอกสารการทำแฟ้มสะสมผลงานนักเรียน
   [ ดาวน์โหลด ]


   รูปเล่มรายงานการประชุมผู้ปกครอง
   [ ดาวน์โหลด ]


   
แบบรายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียนประจำปี 2560
   [ ดาวน์โหลด ]   [ ตัวอย่างการจัดเรียงหน้า ]


    กิจกรรมสตรีวัดระฆังวิชาการเปิดบ้านสู่ชุมชน จะจัดในวันที่ 25 มกราคม 2561
ขอเชิญทุกท่านที่สนใจร่วมกิจกรรมที่มีทั้งการแสดง โชว์ผลงาน และการแข่งขัน
[ รายละเอียด ]

   
     
     
     
     
 
 
 

website counter

 
      คณิตศาสตร์  
      วิทยาศาสตร์  
      ภาษาไทย  
      สังคมศึกษาศาสนาวัฒนธรรม  
      ภาษาต่างประเทศ  
      สุขศึกษาและพลศึกษา  
      ศิลปะดนตรี  
      การงานอาชีพ  
      เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  
      กระทรวงศึกษาธิการ  
      สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร  
      สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร  
      งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 68  
      ส ว ท ช. NSTDA  
      ส อ ว น. POSN  
      ครูบ้านนอกดอทคอม  
      งานนโยบายและแผน ส.ร.  
      สตรีวัดระฆังสมาคม  
      S.R. Committee  
      วัดแววความถนัดของ น.ร.  
      ระบบข้อมูล PS School  
      ระบบข้อมูล SGS  
      G-Class Room  
 
  Check Mail