ผลงานของนักเรียน

ขอเเสดงความยินดีกับทีมสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย  ทำนองสรภัญญะ
ประเภททีม ๕ คน ของโรงเรียนสตรีวัดระฆัง  ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒
ระดับส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)  จัดโดยกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมวัดชัยชนะสงคราม                                               
.กลับสู่หน้าแรกโรงเรียน.
.