ผลงานของนักเรียน

.      ขอเเสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง นางสาวกัญญาพัชร โยธา ชั้น ม.๕/๓
ในโอกาสได้รับการคัดเลือกให้เป็น เด็กและเยาวชนดีเด่น  ประจำปี ๒๕๖๕  จาก
กระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕                         
.กลับสู่หน้าแรกโรงเรียน.
.