นายสมเจต หวังทอง
ครู
ค.ศ.2 งานคอมพิวเตอร์

 

นางสาวเกศราภรณ์ พูนผล
ครู ค.ศ.3  งานคอมพิวเตอร์

 

น.ส. จินดาเพ็ญ ทองวัฒนานนท์
ครู ค.ศ.2  งานคอมพิวเตอร์

         
     

นางสาวอรอุษา ศิริรัตน์
ครู ค.ศ.3  งานคอมพิวเตอร์

 

นายสราวุฒ ซำเผือก
ครู ค.ศ.2  งานคอมพิวเตอร