โรงเรียนสตรีวัดระฆังได้จัดกิจกรรมเดินสายสัมพันธ์ สตรีวัดระฆัง ครั้งที่ ๒  เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐
ได้รับความร่วมมือจากคณะครูนักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนจำนวนมาก มาช่วยทำให้กิจกรรมนี้สำเร็จได้ด้วยดี  ในหน้า
เว็บกิจกรรมนี้ ท่านจะสามารถคลิ้กที่รูปภาพ เพื่อชมรูปภาพที่มีขนาดใหญ่ขึ้นได้ (ขนาด 1200 x 800) เชิญเลือกชมคะ

 
       
                 
       
                 
       
                 
       
                 
       
                 
       
 

PAGE    [1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [ กลับหน้ากิจกรรม ]    [ กลับหน้าแรก ส.ร. ] .