กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยงานศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้จัดการแข่งขันทักษะวิชาการด้านการใช้คอมพิวเตอร์
แบ่งออกเป็นระดับชั้น ม.ต้น และ ม.ปลาย   โดย ม.ต้น แข่งขันที่ห้องคอมพิวเตอร์สมเด็จโตฯ   ม.ปลายแข่งขันที่ห้องคอมฯปรีชาสุข
แข่งขันในวันที่ 22 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 15.00 - 17.00 น.    เชิญคลิ้กที่รูปภาพเพื่อชมภาพที่ใหญ่ขึ้น                                   .

 
       
                 
       
                 
       
                 
       
                 
         
 

PAGE    [1]    [ กลับหน้ากิจกรรม ]    [ กลับหน้าแรก ส.ร. ] .