ผลงานที่หลากหลายของนักเรียน
จากกิจกรรมที่หลากหลายของโรงเรียน
( รูปภาพไฟล์ JPEG )

    SR-PRODUCTS.
JPEG FILE DIGITAL CAMERA.
 
 
 
   
 
 
 
นางสาวอาภากร ผาสุข นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง จากการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ
สอวน.ครั้งที่ 8 พุทธศักราช 2555 ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
และได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนเคมีแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 2                                                                                                           .