ผลงานที่หลากหลายของนักเรียน
จากกิจกรรมที่หลากหลายของโรงเรียน
( รูปภาพไฟล์ JPEG )

    SR-PRODUCTS.
JPEG FILE DIGITAL CAMERA.
 
 
 
   
 
 
 
นักเรียนสามารถปฏิบัติการทำงานด้านซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ อาทิเช่น หนังสือิเล็กทรอนิกส์ และเว็บเพจจนได้รับรางวัลต่างๆมากมาย