ผลงานที่หลากหลายของนักเรียน
จากกิจกรรมที่หลากหลายของโรงเรียน
( รูปภาพไฟล์ JPEG )

    SR-PRODUCTS.
JPEG FILE DIGITAL CAMERA.
 
 
 
   
 
 
 
นักเรียนสตรีวัดระฆังประดิษฐ์กระทงที่สวยงามและบริจาคเป็นกุศลให้กับวัดระฆังโฆษิตาราม เพื่อนำไปจำหน่ายหารายได้เข้าวัด