ผลงานที่หลากหลายของนักเรียน
จากกิจกรรมที่หลากหลายของโรงเรียน
( รูปภาพไฟล์ JPEG )

    SR-PRODUCTS.
JPEG FILE DIGITAL CAMERA.
 
 
 
   
 
 
 
วงโยธวาทิตโรงเรียนสตรีวัดระฆังได้ไปประกวดแข่งขัน และได้รับเชิญให้แสดงในต่างประเทศ (แถบยุโรป)