ผลงานที่หลากหลายของนักเรียน
จากกิจกรรมที่หลากหลายของโรงเรียน
( รูปภาพไฟล์ JPEG )

    SR-PRODUCTS.
JPEG FILE DIGITAL CAMERA.
 
 
 
   
 
 
 
นักเรียนสามารถนำกระดาษหนังสือพิมพ์และวัสดุหลือใช้ มาออกแบบทำเป็นชุดสำหรับสวมใส่ได้อย่างสวยงาม