ผลงานที่หลากหลายของนักเรียน
จากกิจกรรมที่หลากหลายของโรงเรียน
( รูปภาพไฟล์ JPEG )

    SR-PRODUCTS.
JPEG FILE DIGITAL CAMERA.
 
 
 
   
 
 
 
นางสาวกษมาภรณ์ กลิ่นศรีสุข นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 1 เข้ารับรางวัลพระราชทานโล่ห์ประกาศเกียรติคุณ
ด้านรักการอ่านจากพระหัตถ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี