ข้อมูลการเปรียบเทียบผลการประเมิน ปีการศึกษา 2557-59
มีทั้งหมด 1 ไฟล์ เป็น .PDF


การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการทดสอบระดับชั้นขั้นพื้นฐาน ม.3 ( ONET )

การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการทดสอบระดับชั้นขั้นพื้นฐาน ม.6 ( ONET )


[กลับสู่หน้าแรกโรงเรียนสตรีวัดระฆัง]