ข้อมูลการเปรียบเทียบผลการประเมิน ปีการศึกษา 2553-55
มีทั้งหมด 6 ไฟล์ เป็น .PDF


คะแนน GPA 3 ปี ( 2553-55 )

การเปรียบเทียบค่าร้อยละผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ม.2 ( LAS )

การเปรียบเทียบค่าร้อยละผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ม.5 ( LAS )

การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการทดสอบระดับชั้นขั้นพื้นฐาน ม.3 ( ONET )

การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการทดสอบระดับชั้นขั้นพื้นฐาน ม.6 ( ONET )


[กลับสู่หน้าแรกโรงเรียนสตรีวัดระฆัง]