สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง   กำหนดการสอบธรรมศึกษา ประจำ
ปีการศึกษา 2563  ในวันศุกร์ที่  5 มีนาคม 2564   เวลา 08.30 -15.50 น.
ณ สนามสอบโรงเรียนสตรีวัดระฆัง ทางโรงเรียนจึงขอแจ้งงดการเรียนการ
สอนทุกระดับชั้น ในวันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564  โดยให้เฉพาะนักเรียนที่มี
รายชื่อตามประกาศ เข้าสอบธรรมศึกษาชั้น ตรี โท เอก และ อุดมศึกษา
ในวันและเวลาข้างต้น

นักเรียนสามารถตรวจสอบ รายชื่อ เลขที่ ห้องสอบ ได้ที่บริเวณหน้าห้อง
คอมพิวเตอร์ปรีชาสุข   ในการเตรียมความพร้อมของการสอบ  นักเรียน
สามารถทบทวนเนื้อหา/บทเรียน ดังนี้

1.)   แบบทดสอบออนไลน์ https://quiz.dhammastudy.org/ .

2.)   คู่มือวิชาธรรม,พุทธประวัติ,วินัย ชั้นตรี โท เอก https://www.dhammastudy.org/site/download
📮
ภาพ/ข้อมูล : กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนสตรีวัดระฆัง
 
                                                                                   .
 

กลับสู่หน้าแรกโรงเรียนสตรีวัดระฆัง