ตารางสอนภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2563
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 
ห้อง 1
 
ห้อง 2
 
ห้อง 3
 
ห้อง 4
 
ห้อง 5
 
ห้อง 6
 
ห้อง 7
 
ห้อง 8
 
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
 
ห้อง 1
 
ห้อง 2
 
ห้อง 3
 
ห้อง 4
 
ห้อง 5
 
ห้อง 6
 
ห้อง 7
 
ห้อง 8
 
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 
ห้อง 1
 
ห้อง 2
 
ห้อง 3
 
ห้อง 4
 
ห้อง 5
 
ห้อง 6
 
ห้อง 7
 
ห้อง 8
 
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
 
ห้อง 1
 
ห้อง 2
 
ห้อง 3
 
ห้อง 4
 
ห้อง 5
 
ห้อง 6
 
ห้อง 7
 
ห้อง 8
 
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
 
ห้อง 1
 
ห้อง 2
 
ห้อง 3
 
ห้อง 4
 
ห้อง 5
 
ห้อง 6
 
ห้อง 7
 
ห้อง 8
 
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 
ห้อง 1
 
ห้อง 2
 
ห้อง 3
 
ห้อง 4
 
ห้อง 5
 
ห้อง 6
 
ห้อง 7
 
ห้อง 8