ตารางสอนภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา 2562
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 
ห้อง 1 และ 2
 
ห้อง 3 และ 4
 
ห้อง 5 และ 6
 
ห้อง 7 และ 8
 
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
 
ห้อง 1 และ 2
 
ห้อง 3 และ 4
 
ห้อง 5 และ 6
 
ห้อง 7 และ 8
 
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 
ห้อง 1 และ 2
 
ห้อง 3 และ 4
 
ห้อง 5 และ 6
 
ห้อง 7 และ 8
 
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
 
ห้อง 1 และ 2
 
ห้อง 3 และ 4
 
ห้อง 5 และ 6
 
ห้อง 7 และ 8
 
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
 
ห้อง 1 และ 2
 
ห้อง 3 และ 4
 
ห้อง 5 และ 6
 
ห้อง 7 และ 8
 
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 
ห้อง 1 และ 2
 
ห้อง 3 และ 4
 
ห้อง 5 และ 6
 
ห้อง 7 และ 8