ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2562
 
     (1.)  มัธยมศึกษาปีที่ 1 ในเขตพื้นที่บริการ  
 
     (2.)  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นอกเขตพื้นที่บริการ  
 
     (3.)  มัธยมศึกษาปีที่ 1 สำรองนอกเขตพื้นที่บริการ  
 
     (4.)  มัธยมศึกษาปีที่ 1 ความสามารถพิเศษ  
 
     (5.)  มัธยมศึกษาปีที่ 1 คะแนนสอบในเขตพื้นที่บริการ  
 
     (6.)  มัธยมศึกษาปีที่ 1 คะแนนสอบนอกเขตพื้นที่บริการ  
 
     (7.)  มัธยมศึกษาปีที่ 1 คะแนนสอบความสามารถพิเศษ  
 
     กลับสู่หน้าหลัก