โครงการห้องเรียนพิเศษ MEP
รับสมัครนักเรียน ชั้น ม.4 เพิ่มเติม ถึงวันที่ 5 เมษายน 2561
นักเรียนที่สนใจสมัครสามารถรับใบสมัครและสอบ พร้อมฟังผลทันที


เอกสารที่ใช้สมัครได้แก่

1.) ใบสมัคร

2.) หลักฐานการจบการศึกษาชั้น ม.3 (ปพ. 1) ที่มีเกรดเฉลี่ย
     วิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 2.5 ขึ้นไป
     ตัวจริงพร้อมสำเนา

3.) รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว - 1.5 นิ้วจำนวน 1 รูป

4.) ทะเบียนบ้านตัวจริง พร้อมสำเนา


นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก
จะต้องมารายงานตัวและมอบตัวในวันที่ 8 เมษายน 2561