ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2 / 2560

 

     ชั้น ม.1    [ห้อง 1 และ 2]  .  [ห้อง 3 และ 4]  .  [ห้อง 5 และ 6]  .  [ห้อง 7 และ 8]

 

     ชั้น ม.2    [ห้อง 1 และ 2]  .  [ห้อง 3 และ 4]  .  [ห้อง 5 และ 6]  .  [ห้อง 7]

 

     ชั้น ม.3    [ห้อง 1 และ 2]  .  [ห้อง 3 และ 4]  .  [ห้อง 5 และ 6]  .  [ห้อง 7]

 

     ชั้น ม.4    [ห้อง 1 และ 2]  .  [ห้อง 3 และ 4]  .  [ห้อง 5 และ 6]  .  [ห้อง 7 และ 8]

 

     ชั้น ม.5    [ห้อง 1 และ 2]  .  [ห้อง 3 และ 4]  .  [ห้อง 5 และ 6]  .  [ห้อง 7 และ 8]  .  [ห้อง 9]

 

     ชั้น ม.6    [ห้อง 1 และ 2]  .  [ห้อง 3 และ 4]  .  [ห้อง 5 และ 6]  .  [ห้อง 7 และ 8]  .  [ห้อง 9]