เพลงประจำโรงเรียน

บทร้อง : ขุนวิจิตรมาตรา (สง่า กาญจนาคพันธ์)
ทำนอง : พ.ต. ศรีโพธิ์ ทศนุต

อันระฆังของมงคลหนใดมี แห่งนั้นดีอนึ่งดังทั้งสองสถาน
สิ่งใดดีแล้วยังดังก้องกังวาล ร่วมประสานจึงประเสริฐเลิศอุดม
โรงเรียนเรานามสตรีวัดระฆัง จึงเป็นดังสัญลักษณ์บอกศักดิ์สม
ทำชื่อดังในทางที่คนนิยม ชวนชื่นชมดุจระฆังก้องกังวานเพลง สตรีวัดระฆัง

บทร้อง : เฉลิม สุวรรณคณารักษ์
ทำนอง : ขึ้นพลับพลา

โรงเรียนเรางามล้วนมวลสตรี สร้างความดีให้เห็นเป็นนิสัย
คือเรียนเด่นเล่นดีมีวินัย ดวงหทัยกอปรกุศลดลชีวี
เรารักศักดิ์รักชื่อเสียงเพียงชีวิต ยอมอุทิศเพื่อคุณธรรมนำวิถี
มีพลังตั้งมั่นสามัคคี นามสตรีวัดระฆังกังวานเอย