ประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับโรงเรียน

โรงเรียนสตรีวัดระฆัง (อักษรย่อ ส.ร.) ตั้งอยู่ ณ ๒๔๘ /๙
บริเวณวัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
อาคารเรียนตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ตรงข้ามกับท่าช้างวังหลวง
และพระบรมมหาราชวัง มีเนื้อที่ ๒ ไร่ ๓ งาน ๒๐ ตารางวา โดยเสียค่าเช่าให้กรมการศาสนาปีละ ๖๘๑ บาท
สถานที่นี้แต่เดิมกระทรวงทหารเรือ ได้รับอนุญาตจากวัดให้สร้างอาคารไม้จำนวน ๓ หลัง เป็นโรงพยาบาลทหารเรือชั่วคราว
เมื่อกระทรวงทหารเรือสร้างโรงพยาบาลทหารเรือถาวรที่ปากคลองมอญเรียบร้อยแล้ว
จึงยกอาคารเดิมให้แก่วัด และได้รายงานไปยังกระทรวงธรรมการ

ในครั้งนั้นขุนวรเวทย์พิสิฐเป็นพนักงานจัดการแขวงตะวันตกเฉียงเหนือ เห็นชอบด้วยในการจัดตั้งโรงเรียนสตรีของรัฐบาลขึ้นในสถานที่แห่งนี้
จึงได้นำความกราบเรียนท่านเจ้า กรมศึกษาธิการและได้กราบเรียนท่านเจ้าอาวาสวัดระฆังฯ เจ้าคุณพระพิมลธรรม ( สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ )
ท่านเจ้าอาวาสเห็นชอบด้วย อนุญาตให้ใช้อาคารและสถานที่ เป็นโรงเรียนสตรี กระทรวงธรรมการ จึงได้แล้วจึงประกอบพิธีทางศาสนา
เปิดโรงเรียนเมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๕๗ จึงถือว่าวันที่ ๑ พฤศจิกายน เป็นวันสถาปนาโรงเรียน

ประธานในพิธีคือ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร
เมื่อครั้งดำรงพระยศเป็นพระเจ้าน้องยาเธอพระองค์เจ้ารังสิตประยูรศักดิ์ผู้แทนเจ้ากรมศึกษาธิการ
มีนางธนากรภักดี ( สว่าง อมรสิงห์ ) เป็นครูใหญ่คนแรก มีนักเรียน ชั้น ป. ๑ - ป.๓
มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น ๗๕ คน ครู ๔ คน พ.ศ. ๒๔๖๓ เปิดสอนจนถึงชั้นม. ๖ และเปิดสอนชั้นเตรียมอุดมศึกษา ปีที่ ๑
แผนกอักษรศาสตร์และแผนกวิทยาศาสตร์ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๙

ปัจจุบัน สตรีวัดระฆัง เป็นโรงเรียนสตรีสังกัดกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
เปิดสอนชั้น ม. ๑ - ม.๖ โดยจัดระดับละ ๘ ห้องเรียน รวมทั้งสิ้น ๔๘ ห้องเรียน

คติพจน์ :
วิชฺชา วรํ ธนํ โหติ

ปรัชญา :
วิชาเป็นทรัพย์อันประเสริฐ

วิสัยทัศน์ :
เป็นกุลสตรี มีความรู้ สู่ยุคใหม่ ใฝ่คุณธรรม