ห้อง ม.5 / 8    ปี 2564
ผลคะแนนช่วงแรก
เต็ม 50 คะแนน

 

 

เลขที่ 1 ถึง 5

 

 

เลขที่ 6 ถึง 10

 

 

เลขที่ 11 ถึง 15

 

 

เลขที่ 16 ถึง 20

 

 

เลขที่ 21 ถึง 25

 

 

เลขที่ 26 ถึง 30

 

 

เลขที่ 31 ถึง 35

 

 

เลขที่ 36 ถึง 37