โรงเรียนสตรีวัดระฆังได้จัดทัศนศึกษาให้กับนักเรียนระดับ ม.ปลาย ไปศึกษาดูชีวิตความเป็นอยู่วิถีไทย
ที่เมืองมัลลิกา จังหวัดกาญจนบุรี  ในวันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2560  ( 1 วัน 1 ระดับชั้น )


 
       
                 
       
                 
       
                 
       
                 
       
                 
       
 

PAGE    [1]    [2]    [ กลับหน้ากิจกรรม ]    [ กลับหน้าแรก ส.ร. ] .