โรงเรียนสตรีวัดระฆังได้จัดกิจกรรมโครงงานวิชาการเปิดบ้านสู่ชุมชน  ประจำปีการศึกษา 2559 ขึ้นเมื่อวันที่  10  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
โดยที่งานนี้มีการจัดกิจกรรมตั้งแต่เช้าจนถึงตอนเย็น เริ่มตังแต่ลงทะเบียนรับบุคคลภายนอกเข้าเยี่ยมชม ซึ่งงานนี้มีพิธีเปิด การแข่งขันตาม
กุล่มสาระต่างๆ การแสดงในแต่ละชุด ตลอดจนการมอบรางวัลจากการประกวดแข่งขันประเภทต่างๆ นอกจากนี้ยังมีการจัดซุ้มแสดงผลงาน
อันหลากหลายของนักเรียนโรงเรียนสตรีวัดระฆังในแต่ละห้องอีกด้วย     <<  เชิญกดคลิ้กที่รูปเพื่อรับชมภาพที่มีขนาดใหญ่ขึ้น 1200px  >>


 
       
                 
       
                 
       
                 
       
                 
       
                 
       
 

PAGE    [1]    [2]    [3]    [4]    [ กลับหน้ากิจกรรม ]    [ กลับหน้าแรก ส.ร. ] .