โรงเรียนสตรีวัดระฆังได้จัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมไทย  เนื่องในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557  เป็นวันสำคัญทางประเพณีของไทย คืองาน "วันลอยกระทง"
โรงเรียนสตรีวัดระฆังได้จัดกิจกรรม 3 รายการเพื่อให้สอดคล้องกับวันลอยกระทงคือ จัดประกวดกระทงของนักเรียนทุกระดับชั้น การประกวดนางนพมาศ และ
สุดท้ายคือการนำกระทงไปมอบถวายให้กับทางวัดระฆัง นำไปขายหารายได้เข้าวัดเพื่อบำรุงพุทธศาสนา                                                        .

 
       
                 
       
                 
       
                 
       
                 
       
                 
       
 

PAGE     [1]  [2]  [3]  [4]  [ 5]  [6]  [ กลับหน้ากิจกรรม ]  [ กลับหน้าแรก ส.ร. ]