ผู้จัดทำเว็บ : ด.ญ ชุติกาญจน์ เกียรติพันธุ์สดใส

ชั้น ม.3/2 เลขที่ 43

ภาพโดย : ครู สมเจต หวังทอง